Yritysinfo / Tiedote osakkeenomistajille

Tiedote Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajille


VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N YHTEISTILILLÄ OLEVAT OSAKKEET

Mistä on kysymys?

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 on tehnyt päätöksen yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen alkoi 16.8.2010 ja päättyi 17.9.2010, jonka ilmoittautumisajan puitteissa osakkeenomistajien tuli vaatia osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen. Tämä tarkoittaa käytännössä paperisten osakekirjojen vaihtamista arvo-osuustilikirjauksiksi. Ne osakkeet, joita ei ollut 17.9.2010 mennessä kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin kirjatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli yhteistilille, jolla niitä säilytetään osakkeenomistajan lukuun. Yhteistililtä osakkeita on ilmoittautumisajan jälkeen kirjattu jälkivaihtoina osakkeenomistajan arvo-osuustilille osakkeenomistajan esitettyä kirjausvaatimuksen sekä paperisen osakekirjansa ja mahdollisen saantoselvityksen.

Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti kunnes osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa arvo-osuustilille. Osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan ennen kuin osakkeet on kirjattu arvo-osuustilille. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeita on edelleen kirjattuna yhteistilille, koska kaikki osakkeenomistajat eivät ole vuonna 2010 tapahtuneen arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta.

Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut oikeutensa kirjaamista kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin. Näin muodoin menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.


Miksi asia on ajankohtainen?

Kymmenen vuoden kuluttua osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä ja siihen liittyvän osakkeenomistajan ilmoittamisajan päättymisestä Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus tehdä päätös isännättömien osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä yhtiölle yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Päätös osakkeiden menettämisseuraamuksesta perustuu osaltaan siihen, että todennäköisyys vanhojen osakekirjojen löytymiselle ja kirjaamisvaatimusten esittämiselle on erittäin pieni. Toisaalta yhtiöllä on velvollisuus ryhtyä toimiin osakkeita koskevan jälkivaihdon päättämiseksi ja vastuu huolehtia siitä, että sen osakkeiden omistustiedot ja osakasluettelo ovat ajantasaiset.

Kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläinen mahdollisuus pitää oikeutensa voimassa ja vaatia osakkeensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään siihen saakka kunnes yhtiö päättää oikeuksien menettämisestä.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osalta edellä mainittu ilmoittamisaika on päättynyt 17.9.2010, joten päätös isännättömien osakkeiden siirtymisestä yhtiölle voidaan tehdä 17.9.2020 jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.


Mitä yhteistilillä olevien osakkeiden menettäminen tarkoittaa?

Kun Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokous tekee päätöksen yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, siirtyvät yhteistilillä olevat osakkeet yhtiön omiksi osakkeiksi ja aiempi osakkeenomistaja menettää kaikki oikeutensa kyseisiin osakkeisiin. Tämän päätöksen jälkeen vanha paperimuodossa oleva osakekirja ei enää oikeuta Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä ja yhtiö voi pitää osakkeet hallussaan tai mitätöidä tai luovuttaa ne edelleen osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Mihin osakkeisiin menettämisseuraamus kohdistuu?

Menettämisseuraamus koskee ainoastaan yhteistilillä olevia Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja ei ole huolehtinut siirtymisestä paperisista osakekirjoista arvo-osuusjärjestelmään eli toimittanut yhtiölle osakekirjaa tai selvitystä osakekirjan kuolettamisesta ja näin kirjauttanut osakkeitaan arvo-osuustililleen.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakasluettelon mukaan 2.11.2020 mennessä yhtiön lukuun avatulle yhteiselle arvo-osuustilille oli tuntemattomien osakkeenomistajien lukuun merkitty 20.163 osaketta. Näin ollen isännättömien osakkeiden osuus on tuolloin ollut 5,040 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Välttyäkseen mahdolliselta menettämisseuraamukselta osakkeenomistajan tulee tehdä kirjaamisvaatimus viipymättä. 


Mahdollinen menettämisseuraamus ei kohdistu henkilökohtaiselle arvo-osuustilille jo kirjattuihin osakkeisiin, joiden osalta osakkeenomistajien ei siis tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.


Miten kirjaamisvaatimus esitetään?

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen eli ilmoittautumisaika alkoi 16.8.2010 ja päättyi 17.9.2010. 

Yhtiön osakkeet on voinut vaihtaa arvo-osuuksiksi myös 17.9.2010 jälkeen. Kirjaamisen laiminlyönti rajoittaa osakkeenomistajan oikeuksien käyttöä, koska osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin tämän osakkeet on vaihdettu arvo-osuuksiksi ja kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja osakkeiden omistusoikeus Euroclearin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tällainen osakkeenomistajalle kuuluva oikeus on muun muassa oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen järjestäjänä ja vaihtopaikkana toimii Nordea. Yhtiön osakkeiden (osakekirjojen) vaihto arvo-osuuksiksi voidaan tehdä kaikissa Nordean kotimaan konttoreissa. Vaihto on osakkeenomistajalle maksuton.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille edellyttää alkuperäisen paperisen osakekirjan esittämistä kirjaamisvaatimuksen yhteydessä. Jos osakekirja ei ole
kirjaamisvaatimuksen esittävän osakkeenomistajan nimissä, tulee lisäksi esittää luotettava selvitys siitä, miten osakkeenomistaja on saanut osakkeen omistukseensa. Kun tarvittava dokumentaatio on esitetty, osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille.


Miten tulee menetellä, jos osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut?

Jos osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut, tulee osakkeenomistajan hakea osakekirjan kuolettamista Helsingin käräjäoikeudelta. Kuolettamishakemuksen yhteydessä on esitettävä joko jäljennös osakekirjasta tai selvitys osakekirjan sisällöstä sekä selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut osakekirjan.

Osakkeenomistajan, joka on kadottanut osakekirjansa, tulee esittää yhteistilillä olevia osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus Nordea Pankissa. Lisäksi osakkeenomistajan tulee saattaa kadonneita osakekirjoja koskeva kuolettamisprosessi vireille käräjäoikeudessa ja osakeoikeuksien kirjaamiseksi esittää osakekirjan kuolettamista koskeva
tuomioistuimen päätös. Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjärjestelmään siirrettäessä käytetään kirjauksen perusteena tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on varustettu yhtiön tiedoksisaantimerkinnällä.


Lisätietoja menettelystä yhteistilille kirjattujen osakkeiden suhteen antaa: 
Tom Fagerström
Puhelin: +358 1053 22874
Sähköposti: tom.fagerstrom@kesko.fi

Lataa esite