Yritysinfo Yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy tiedottaa yhtiökokouksistaan.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2020

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. joulukuuta 2020 kello 9.00 alkaen Kesko Oyj:n toimitiloissa K-Kampuksella, osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous on 29.3.2010 tehnyt päätöksen yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajille on varattu ilmoittautumisaika, jonka aikana Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajan on tullut vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvan osakeomistuksensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmässä olevalle arvo-osuustililleen. Ilmoittautumisaika on alkanut 16.8.2010 ja päättynyt 17.9.2010.

Osakkeet, joiden kirjaamista ei kyseisellä aikavälillä vaadittu, on siirretty säilytettäväksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteiselle arvo-osuustilille (ns. yhteistili), jonka jälkeen osakkeenomistajat ovat voineet vaatia yhteistilillä olevien osakkeiden kirjaamista omalle arvo-osuustililleen esittämällä kirjaamisvaatimuksen Nordea pankin kotimaan konttoreissa.

2.11.2020 päivätyn osakasluettelon mukaan Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteistilillä on yhteensä 20.163 (5,040 % osakekannasta) osaketta, joihin liittyen osakkeen-omistajat eivät ole esittäneet kirjaamisvaatimusta (ns. isännättömät osakkeet).

Osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajien oikeudet yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niiden tuottamiin oikeuksiin menetetään yhtiölle, jos kirjaamista ei ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. Päätöksen myötä yhteistilillä olevat osakkeet siirtyvät yhtiön haltuun ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteistilillä olevien osakkeiden osalta kyseinen kymmenen vuoden määräaika on päättynyt 17.9.2020.


Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallitus ehdottaa, että 17.12.2020 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisi, että oikeus Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille, osakekirjaa ja mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä ei ole esitetty viimeistään 17.12.2020.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen osakkeenomistaja, joka ei ole vaatinut osakeoikeutensa kirjaamista, ei voi sitä enää vaatia ja menettää oikeutensa omistamiinsa osakkeisiin ja niihin kuuluviin oikeuksiin.

Osakkeenomistajan, joka on kadottanut osakekirjansa, tulee esittää yhteistilillä olevia osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus Nordea Pankissa viimeistään 17.12.2020. Osakkeenomistajan tulee saattaa kadonneita osakekirjoja koskeva kuolettamisprosessi vireille käräjäoikeudessa ja osakeoikeuksien kirjaamiseksi esittää osakekirjan kuolettamista koskeva tuomioistuimen päätös viimeistään 30.6.2021.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n verkkosivuilla on tarkemmin selostettu menettelyn perusteita ja menettelyohjeet kirjaamisvaatimuksen tekemiselle ja osakekirjojen kuolettamiselle; https://www.vahittaiskaupantakaus.fi/yritysinfo/ti...


Yhtiökokoukseen osallistuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 7.12.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.12.2020 sähköpostitse: antti.ahvonen(at)kesko.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


Kokousasiakirjat

Yhtiökokouksen kutsu, esityslista ja hallituksen päätösehdotus ovat jäljempänä osakkeenomistajien saatavilla erikseen ladattavina tiedostoina.
Osakkeenomistajan pyynnöstä asiakirjoista lähetetään jäljennökset. Pyynnön voi esittää sähköpostitse: antti.ahvonen(at)kesko.fi.


Lataa (pdf) Yhtiökokouskutsu

Lataa (pdf) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Lataa (pdf) Yhtiökokouksen esityslista


Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2020


VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS