Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy tiedottaa yhtiökokouksistaan.

VARSINAInen YHTIÖKOKOUs 2024

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 3. päivänä toukokuuta 2024.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2023. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2023 maksetaan  yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 35,00 euroa osaketta kohden ja että muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan 14.5.2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin johtaja Anu Hämäläinen, johtaja Lasse Luukkainen, kauppias Markus Ranne, diplomikauppias Taina Källi ja talousneuvos, diplomikauppias Aki Luomanen.

Todettiin, että toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy jatkaa tehtävässään. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Vattulainen.

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 2024

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 2. päivänä toukokuuta 2023.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2022. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2022 maksetaan  yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 15,00 euroa osaketta kohden ja että muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan 12.5.2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, kauppias Markus Ranne, diplomikauppias Taina Källi ja talousneuvos, diplomikauppias Aki Luomanen.

Todettiin, että toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy jatkaa tehtävässään. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Vattulainen.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § ja 9 §.

Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2023

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 2. päivänä toukokuuta 2022.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2021. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2021 ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään voittovarojen tilille.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, kauppias Markus Ranne, diplomikauppias Hannu Toivonen ja talousneuvos, diplomikauppias Aki Luomanen.

Todettiin, että toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy jatkaa tehtävässään. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Vattulainen.

Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2022

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 17. joulukuuta 2020 kello 9.00 alkaen Kesko Oyj:n toimitiloissa K-Kampuksella, osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä yhtiölle.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous on 29.3.2010 tehnyt päätöksen yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajille on varattu ilmoittautumisaika, jonka aikana Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajan on tullut vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvan osakeomistuksensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmässä olevalle arvo-osuustililleen. Ilmoittautumisaika on alkanut 16.8.2010 ja päättynyt 17.9.2010.

Osakkeet, joiden kirjaamista ei kyseisellä aikavälillä vaadittu, on siirretty säilytettäväksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteiselle arvo-osuustilille (ns. yhteistili), jonka jälkeen osakkeenomistajat ovat voineet vaatia yhteistilillä olevien osakkeiden kirjaamista omalle arvo-osuustililleen esittämällä kirjaamisvaatimuksen Nordea pankin kotimaan konttoreissa.

7.12.2020 päivätyn osakasluettelon mukaan Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteistilillä on ollut yhteensä 20.131 (5,032 % osakekannasta) osaketta, joihin liittyen osakkeenomistajat eivät ole sanottuun päivämäärään mennessä esittäneet kirjaamisvaatimusta (ns. isännättömät osakkeet).

Osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajien oikeudet yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niiden tuottamiin oikeuksiin menetetään yhtiölle, jos kirjaamista ei ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä. Päätöksen myötä yhteistilillä olevat osakkeet siirtyvät yhtiön haltuun ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhteistilillä olevien osakkeiden osalta kyseinen kymmenen vuoden määräaika on päättynyt 17.9.2020.

Yhtiökokouksen päätökset

Päätettiin, että osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti oikeus Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty yhtiölle kaikkien sellaisten osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ei ole esitetty viimeistään 17.12.2020.

Päätettiin, että siltä osin kuin kyse on arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen perustuvasta kirjaamisvaatimuksesta ja osakekirja on kadonnut, tulee osakkeenomistajan saattaa kadonneita osakekirjoja koskeva kuolettamisprosessi vireille käräjäoikeudessa ja esittää osakeoikeuksien kirjaamiseksi osakekirjan kuolettamista koskeva tuomioistuimen päätös viimeistään 30.6.2021. 

Päätettiin, että siltä osin kuin kyse on kirjaamisvaatimuksen lisäksi annettavasta osakkeiden omistusoikeuden osoittavasta saantoselvityksestä tai sitä koskevasta täydentämisestä, tulee osakkeenomistajan esittää osakeoikeuksien kirjaamiseksi tarvittava saantoselvitys viimeistään 30.6.2021.

Todettiin, että menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat Vähittäiskaupan Takaus Oy:lle ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2020

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS